ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

0 είδη

0,00

Όροι χρήσης

1. Εισαγωγή

1.1. Ο παρών διαδικτυακός χώρος «subscription.kathimerini.gr» είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως 2, ΤΚ 185 47 Νέο Φάληρο,Πειραιάς. Η Εταιρεία μέσω του subscription.kathimerini.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση τηςσελίδας και των υπηρεσιών, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

1.2. Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις ενδέχεται να ανανεώνονται ή να τροποποιούνται κατά καιρούς χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο επισκέπτης/χρήστης/συνδρομητής παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του site καιτων υπηρεσιών ακόμη και μετά τις αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη/συνδρομητή ΑΠΟΔΟΧΗ των όρων και προϋποθέσεων.

1.3. Τυχόν ακυρότητα κάποιων Όρων του παρόντος δεν επιφέρει την ακυρότητα των υπολοίπων. Η μη ενάσκηση από την εταιρεία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. Η εταιρεία δεν ευθύνεταιγια παράβαση των παρόντων Όρων οφειλομένη σε λόγους ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακραία καιρικά φαινόμενα, σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές, καταστάσεις ανάγκης κλπ.

1.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η διάθεση οποιασδήποτε υπηρεσίας μέσω του «subscription.kathimerini.gr» ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης όρωνυπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε επί μέρους υπηρεσίας.

2. Ορισμοί

Οι ορισμοί οι οποίοι χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης έχουν το ακόλουθο περιεχόμενο:
2.1. «Εταιρεία»: Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΕΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» που εδρεύει επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και Δ. Φαληρέως 2, ΤΚ 185 47 Νέο Φάληρο, Πειραιάς.
2.2.«Site»: Ο διαδικτυακός χώρος «subscription.kathimerini.gr».
2.3. «Χρήστης του site»: Ο επισκέπτης του site που έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθεί.
2.4. «Συνδρομητής»: Το εγγεγραμμένος μέλος του site, προς το οποίο έχουν παρασχεθεί δικαιώματα συνδρομητή, ο οποίος καταβάλλει το κατωτέρω αναφερόμενο ποσό Συνδρομής και προς το οποίο δεν έχει διακοπεί η παροχή συνδρομητικών υπηρεσιών για οποιοδήποτε λόγο.
2.5. «Συνδρομή»: Το ποσό το οποίο συμφωνείται να καταβάλλει ο Συνδρομητής στην Εταιρεία για να αποκτήσει πρόσβαση στις Συνδρομητικές υπηρεσίες που επέλεξε. Τα ποσά των συνδρομών ανά έντυπο και πακέτο συνδρομής αναφέρονται αναλυτικά στο site και ο Συνδρομητής έχει τηδυνατότητα να ενημερώνεται για το ποσό της συνδρομής πριν από κάθε παραγγελία που πραγματοποιεί.
2.6. «Εφημερίδα»: Η εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

3. Υπηρεσίες – προϊόντα

3.1. Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στον Συνδρομητή να αποκτά μέσω ηλεκτρονικής αγοράς – συνδρομής, έντυπα της Εταιρείας, των συνδεδεμένων με αυτή επιχειρήσεων καθώς και τρίτων από τους οποίους έχει λάβει τη σχετική άδεια (εφεξής «τα Έντυπα») σε ψηφιακή μορφή ή/και σεέντυπη μορφή, με σκοπό την απλούστευση της πρόσβασης στην ενημέρωση και την πληροφορία. Η προβολή και η ανάγνωση των ψηφιακών εντύπων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά στον προσωπικό υπολογιστή, στο tablet ή στο Smartphone του Συνδρομητή και υπό τους παρόντες όρους.Τα πνευματικά δικαιώματα που ενσωματώνονται στην παρούσα υπηρεσία και στα έντυπα ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στην Εταιρεία ή στις συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις είτε στις εκδοτικές επιχειρήσεις από τις οποίες έχει λάβει την άδεια για την διάθεση των εντύπων τους μέσωτου SiteΤα έντυπα που λαμβάνει ο Συνδρομητής δεν επιτρέπεται να αναπαραχθούν σε αντίτυπα, επίσης απαγορεύεται η διάθεση αυτών με οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με ή άνευ ανταλλάγματος, όπως κειμένων ή φωτογραφιών εν όλο ή εν μέρει προερχομένων από τα έντυπα που αναρτώνται στο Site και τα οποία θα αποκτά ο Συνδρομητής μέσω ηλεκτρονικής αγοράς - συνδρομής.

3.2. H Εταιρεία με κανένα τρόπο δεν εγγυάται την ακρίβεια ή το σύννομο του περιεχομένου της ύλης των αναρτουμένων στο Site εντύπων την ευθύνη γι’ αυτό φέρουν αποκλειστικά οι κατά νόμο υπεύθυνοι κάθε εντύπου. Χρήση της υπηρεσίας γίνεται μόνον από ενήλικους, ενδεχόμενηχρήση από ανήλικους βαρύνει αποκλειστικά τους κηδεμόνες αυτών.

3.3. H Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το χρόνο ανάρτησης κάθε τεύχους-εντύπου στο Site αφού αυτό γίνεται με επιμέλεια του εκδότη εκάστου εντύπου.

4. Εγγραφή

4.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών στο Site απαιτείται η εγγραφή του Συνδρομητή σε αυτό με τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής. Ο Συνδρομητής δηλώνει ότι τα στοιχεία του είναι ακριβή και αληθή και αποδέχεται ότι η Εταιρεία, σε περίπτωση που διαπιστώσει ότιδεν έχουν δηλωθεί τα αληθινά στοιχεία έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την εγγραφή του Συνδρομητή και να αρνηθεί την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή προϊόντος.

4.2. Κατά την εγγραφή στο Site o Συνδρομητής ορίζει και υποβάλλει ο ίδιος την ηλεκτρονική του διεύθυνση και τον προσωπικό του κωδικό πρόσβασης (password). Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Site ο Συνδρομητής αποκτά αυτόματα δυνατότητα ηλεκτρονικών αγορών/συνδρομώναπό το Site.

4.3. Η παροχή συνδρομητικών Υπηρεσιών παρέχεται στον κάθε Συνδρομητή ανάλογα με το χρονικό διάστημα που θα επιλέξει. Το είδος, η χρονική διάρκεια και το κόστος παροχής Συνδρομητικών Υπηρεσιών, διαμορφώνεται ανάλογα με την τιμολογιακή πολιτική της Εταιρείας καιπεριγράφεται αναλυτικά στο Site.

4.4. Ο Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την εγγραφή του, για την οποία διεύθυνση δηλώνει ότι είναι υπαρκτή, αληθινή και υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Η εταιρεία δεν ευθύνεται γιαοποιαδήποτε ζημία του Συνδρομητή από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο.

4.5. Η Εταιρεία διατηρεί αρχείο με τις δηλωθείσες ηλεκτρονικές διευθύνσεις και έχει δικαίωμα να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

4.6. Μετά τη δημιουργία του λογαριασμού του Site, η διαγραφή του Συνδρομητή είναι δυνατή με υποβολή αιτήματος στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Συνδρομητών της Εταιρείας.

5. Χρήση Κωδικών Πρόσβασης

5.1. Για την πραγματοποίηση συναλλαγών από το Site απαιτείται η χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης. Οι κωδικοί αυτοί είναι αυστηρά προσωπικοί για κάθε συνδρομητή και δεν πρέπει να γνωστοποιούνται σε οποιονδήποτε τρίτο.

5.2. Οι Συνδρομητές είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τους Προσωπικούς Κωδικούς Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση που ενδεχομένως διενεργείται με αυτούς και για οποιαδήποτε (ακόμακαι για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει για τους συνδρομητές από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση των Προσωπικών Κωδικών Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής τους ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.Οι συναλλαγές πραγματοποιούνται μέσω της Τράπεζας Πειραιώς και η Εταιρεία δεν τηρεί αρχείο με τα στοιχεία καρτών.

6. Ενημερωτικά δελτία – Επικοινωνία

Η αποδοχή των όρων χρήσης του Site και η εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη του site συμπλήρωση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης, αποτελεί την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την εκ μέρους της Εταιρείας χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του.

7. Υποχρεώσεις – Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

7.1. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Site. Ο Συνδρομητής συμφωνεί ότι αγοράζει μέσω του Site με δική του ευθύνη και ότι το περιεχόμενο του Site παρέχεται «ως έχει» χωρίς εγγυήσεις κανενός είδους, είτεάμεσες, είτε έμμεσες και ειδικότερα χωρίς: α) εγγύηση για την αδιάκοπη παροχή της υπηρεσίας, β) εγγύηση για τη διαθεσιμότητα, αξιοπιστία, πληρότητα ή ακρίβεια της πληροφορίας της υπηρεσίας ή του περιεχομένου, γ) εγγύηση για καταλληλότητα χρήσης για κάποιο συγκεκριμένοσκοπό. Η παρούσα ρήτρα περιορισμού της ευθύνης εφαρμόζεται για κάθε ζημία που τυχόν προκύψει από αποτυχία ή αστοχία στην παροχή, λάθος, παράλειψη, διακοπή, ελάττωμα, καθυστέρηση της μετάδοσης ή της υπηρεσίας, ιό ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών,αποτυχία τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης κλπ.

7.2. Η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον Συνδρομητή για τυχόν τροποποιήσεις ή οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω δημοσιευμένης ανακοίνωσης στο Site. Κάθε χρήση του Site κατόπιν τέτοιας τροποποίησης θα θεωρείται ότι αποτελεί αποδοχή των αλλαγών, τροποποιήσεων,προσθηκών ή διαγραφών.

7.3. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιά υποστεί ο Συνδρομητής για ενδεχόμενο λάθος ή παράλειψη στοιχείων, σχετικά με την ακρίβεια και αξιοπιστία των παραπάνω πληροφοριών καιστοιχείων, για τυχόν ζημιά προερχόμενη άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των παραπάνω πληροφοριών.

7.4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

8. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

8.1. Το Site είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας. Όλο το περιεχόμενό του συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, ήχων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τηςΕταιρείας και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού και του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

8.2. Η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή πρόσβαση σε ψηφιακό περιεχόμενο συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των πωλούμενων βιβλίων, άρθρων, κειμένων, φωτογραφιών, εντύπων κλπ αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Όλο το περιεχόμενο και οι πληροφορίες πουεμφανίζονται, μεταδίδονται ή μεταφέρονται μέσω του Site και των παρεχόμενων εφαρμογών προστατεύονται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

8.3. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή καιδιακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

8.4. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

8.5. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται οπουδήποτε και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

9. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις χρήσης ηλεκτρονικού καταστήματος

9.1. Το Site παρέχει το περιεχόμενο (προϊόντα, υπηρεσίες, φωτογραφίες, πληροφορίες, κλπ) "ως έχει".

9.2. Η επίσκεψη και κάθε χρήση συνεπάγεται την αποδοχή από όλους τους Συνδρομητές των όρων αυτών καθώς και των ειδικότερων όρων που ισχύουν στο Site.

9.3. Κάθε προϊόν χαρακτηρίζεται από έναν μοναδικό «Κωδικό Προϊόντος» , περιγραφή, κόστος.

9.4. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του «subscription.kathimerini.gr», καθώς και οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Οποιαδήποτεδιάταξη των ανωτέρω όρων αντιβαίνει προς το νόμο, θεωρείται άκυρη και ανενεργή χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του «subscription.kathimerini.gr» και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και τωνΣυνδρομητών υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, αν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Η δε Εταιρία επιφυλάσσει στον εαυτό της τοδικαίωμα μονομερούς μεταγενέστερης τροποποίησης/ανάκλησης/κατάργησης μέρους ή του συνόλου του παρόντος χωρίς προειδοποίηση και με ισχύ από τη χρονική στιγμή ανάρτησης της νεώτερης αντίστοιχης διατύπωσης των όρων χρήσης στον δικτυακό τόπο «subscription.kathimerini.gr

9.5. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της πολιτικής χρέωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, πάντα όμως χωρίς αναδρομική ισχύ. Σε κάθε περίπτωση οι χρεώσεις γίνονται αφού τις αποδεχθεί ο Συνδρομητής.

9.6. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των υπηρεσιών για ειδικές περιπτώσεις (προσφορές εορτών κ.α.). Οι προσφορές ισχύουν ρητά για το χρονικό διάστημα που έχουν ανακοινωθεί και χωρίς αναδρομική ισχύ.

9.7. Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο Site τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων υπηρεσιών. Υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν ναπροβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια.

9.8. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως από τον Συνδρομητή ή τρίτους, από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη του Site ή την προσωρινή αδυναμία παροχής υπηρεσιών.

9.9. Η Εταιρεία προσπαθεί να παρέχει υπηρεσίες – προϊόντα υψηλής ποιότητας. Δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει, ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές λειτουργίας του Site ή «ανθρώπινα» λάθη κατά την αναγραφή της τιμής ενός προϊόντος.

9.10. H Εταιρεία συνεργάζεται για τις ηλεκτρονικές της αγορές με την VISA και MASTERCARD.. Οι συναλλαγές προστατεύονται και πραγματοποιούνται σε ασφαλές περιβάλλον συναλλαγής των εταιρειών αυτών. Τα στοιχεία της κάρτας δεν αποθηκεύονται στο site αλλά προωθούνται αυτόματαστο σύστημα της συνεργαζόμενης Τράπεζας.

9.11. Το «subscription.kathimerini.gr» παρέχει τη δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας έως κατά μέγιστο 12 άτοκες δόσεις. Οι δόσεις είναι ανάλογες του ποσού και συγκεκριμένα,
έως 50 ευρώ δεν υπάρχει δυνατότητα δόσεων
από 51 - 90 ευρώ μέχρι 2 δόσεις
από 91 - 240 ευρώ μέχρι 4 δόσεις
από 241 ευρώ και πάνω μέχρι 12 δόσεις

Ο συναλλασσόμενος με το «subscription.kathimerini.gr» Συνδρομητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ορθή, πλήρη και αληθή καταγραφή των στοιχείων της πιστωτικής του κάρτας, αναγνωρίζει δε ρητά ότι το «subscription.kathimerini.gr» και η εταιρεία δεν φέρουν καμία ευθύνηγια τα στοιχεία αυτά ή την ορθή χρήση τους.Κατά τον ανωτέρω τρόπο πληρωμής ο Συνδρομητής έχει τη δυνατότητα επιλογής έκδοσης είτε αποδείξεως λιανικής πώλησης είτε τιμολογίου.

9.12. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών πληρωμών, η EveryPay είναι αδειοδοτημένο Ίδρυμα Πληρωμών από την Τράπεζα της Ελλάδος (αρ. απόφασης 280/3/23-7-2018 ΦΕΚ Β 3010/25-7-2018), και διαχειρίζεται με ασφάλεια στοιχεία συναλλαγών πληρωμών με κάρτες, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του προτύπου διαχείρισης ασφάλειας συναλλαγών με κάρτες. Η Everypay είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο διασφάλισης ασφάλειας διαχείρισης συναλλαγών με κάρτες (PCI DSS), και υπόκειται σε περιοδικούς ελέγχους από εξειδικευμένη συμβουλευτική εταιρία. Όλες οι υπηρεσίες της Everypay γίνονται μέσα από ασφαλείς συνδέσεις με πιστοποιητικά 256 bit SSL. Η EveryPay υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας 3D Secure, μία επιπρόσθετη δικλίδα ασφαλείας για κάρτες VISA & MasterCard. Ο Πληρωτής τότε θα πρέπει να πληκτρολογήσει τον προσωπικό του μυστικό κωδικό, για να ολοκληρώσει με επιτυχία την συναλλαγή.

10. Ανανέωση Συνδρομής

Η Εταιρεία όταν θα λήγει η Συνδρομή θα ενημερώνει τον Συνδρομητή μέσω email για τη λήξη της συνδρομής και τη δυνατότητα ανανέωσης μέσω ενός link.

11. Προστασία προσωπικών δεδομένων

11.1. Για οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του Site και για οποιαδήποτε παραγγελία υπηρεσιών, ο Συνδρομητής θα πρέπει να προβεί σε εγγραφή στις υπηρεσίες του Site και να γνωστοποιήσει τα προσωπικά του στοιχεία.

11.2. Η Εταιρία έχοντας υπόψη της τη σημασία της προστασίας των προσωπικών δεδομένων (Ν. 2472/1997) καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια του Συνδρομητή. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία και τις συναλλαγές του Συνδρομητή, είναι ασφαλείς και απόρρητες. Ευαίσθητα δεδομένα όπως «Κωδικοί Ασφαλείας» (passwords) κλπ, κρυπτογραφούνται και φυλάσσονται με απόλυτη ασφάλεια.

11.3. Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των Συνδρομητών που συλλέγει το Site κατά τη διάρκεια επίσκεψης και χρήσης των υπηρεσιών και των σελίδων του δικτυακού τόπου του Site. Η παρούσα σύμβαση δεν καλύπτει σε καμίαπερίπτωση τη σχέση μεταξύ των Συνδρομητών του Site και οποιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο ή/και την ιδιοκτησία της Εταιρείας.

11.4. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του Διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο Συνδρομητής των περιεχομένων του Site, στο οποίο προβαίνει με δική τουπρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

12. Χρήση Cookies

12.1. Τα Cookies είναι σύντομα κείμενα κώδικα λογισμικού, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή (“server”) της Εταιρείας στον υπολογιστή κάθε Συνδρομητή με βασική τους λειτουργία την επικοινωνία στην Εταιρεία των δεδομένων του φυλλομετρητή τουΣυνδρομητή (“browser”).

12.2. Τα cookies δεν προκαλούν βλάβη στον υπολογιστή του Συνδρομητή ή άλλη συσκευή παρόμοιας λειτουργικότητας ούτε στα αρχεία που είναι αποθηκευμένα σ’ αυτόν και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του Συνδρομητή. Με τα cookies δενμπορεί να αποκαλυφθεί η ταυτότητα του Συνδρομητή αλλά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση του υπολογιστή του.

12.3. Τα cookies ταξινομούνται τυπικά σε cookies περιόδου λειτουργίας (cookies λειτουργικότητας) και σε μόνιμα cookies.Τα cookies περιόδου λειτουργίας δεν παραμένουν στο τερματικό του Συνδρομητή μετά την έξοδο από την τοποθεσία web ή αφού κλείσει το πρόγραμμα περιήγησης.Τα μόνιμα cookies είναι αυτά που παραμένουν στο τερματικό του. Αυτό επιτρέπει στις διάφορες ιστοσελίδες να αναγνωρίσουν το τερματικό του, όταν ανοίξει εκ νέου τον πλοηγό (browser), ούτως ώστε η πλοήγησή να είναι όσο το δυνατό πιο εύκολη και ταχεία.
Τα μόνιμα cookies μπορούν να διαγραφούν από τον ίδιο τον Συνδρομητή.

12.4. Η Εταιρία μέσω του Site έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών της ιστοσελίδας. Η Εταιρία χρησιμοποιεί τα cookies για να παρέχει στους Συνδρομητές πληροφορίες και να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες πουπαρέχονται μέσω του Site.
Σημειώνεται ότι:
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρίας σε ιστότοπους στο διαδίκτυο.
• Τρίτοι προμηθευτές, συμπεριλαμβανομένης της Google, δύνανται να κάνουν χρήση cookies για την προβολή διαφημίσεων που βασίζονται σε προηγούμενη επίσκεψη του χρήστη στο δικτυακό τόπο της Εταιρίας.
• Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν την εξαίρεσή τους από τέτοια χρήση των cookies από την Google εδώ.
Τέλος, επισημαίνεται ότι τα cookies είναι αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα η ιστοσελίδα.

13. Αποκλεισμός εγγυήσεων

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείταιαπό το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συνδρομητή, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρωναυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

13.2. Η Εταιρεία αποποιείται ρητά όλες τις εγγυήσεις, συνθήκες και άλλους όρους κάθε είδους, ρητούς ή σιωπηρούς, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά οποιουδήποτε σιωπηρού όρου περί εμπορευσιμότητας, ικανοποιητικής ποιότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό καιοποιουδήποτε όρου ως προς την παροχή υπηρεσιών σε ένα κανονικό επίπεδο εύλογης εξυπηρέτησης και ικανοτήτων ή ως προς τη μη προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

13.3.Η Εταιρεία δεν παρέχει καμία εγγύηση ή υπόσχεση ότι
(i) οι υπηρεσίες θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Συνδρομητή,
(ii) οι υπηρεσίες θα είναι αδιάλειπτες, έγκαιρες, ασφαλείς ή αλάνθαστες,
(iii) τα αποτελέσματα που ενδέχεται να λαμβάνονται από τη χρήση των υπηρεσιών θα είναι ακριβή ή αξιόπιστα,
(iv) η ποιότητα, υπηρεσιών, πληροφοριών ή άλλου υλικού που αγοράζετε ή αποκτάτε μέσω των υπηρεσιών θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του Συνδρομητή.

14. Διακοπή - ακύρωση συνδρομής και πολιτική επιστροφής χρημάτων

Σε περίπτωση που ο Συνδρομητής μετά την εγγραφή του, επιθυμεί να υπαναχωρήσει και να ζητήσει τη διακοπή ή/και ακύρωση της Συνδρομής και επιστροφή των χρημάτων, αρχικά θα πρέπει να ενημερώσει εγγράφως για την πρόθεσή του αυτή, αποστέλλοντας σχετική έγγραφη δήλωση μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση subs@kathimerini.gr στο οποίο θα αναφέρει τα στοιχεία της Συνδρομής, της οποίας επιθυμεί τη διακοπή - ακύρωση. Αναφορικά με την πολιτική επιστροφής χρημάτων σε περίπτωση διακοπής – ακύρωσης Συνδρομής ισχύουν τα ακόλουθα :
Α) Επιστροφή 100% των χρημάτων, μόνο στην περίπτωση που ο Συνδρομητής αποστείλει την έγγραφη δήλωση υπαναχώρησης του (email), τουλάχιστον εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα εγγραφής του, ως Συνδρομητής.
Β) Επιστροφή ποσού, που θα αναλογεί στο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για την ολοκλήρωση του πακέτου συνδρομής που έχει επιλέξει ο Συνδρομητής, εφόσον αποστείλει την έγγραφη ενημέρωσή του (email) για την διακοπή της συνδρομής, τουλάχιστον 20 ημερολογιακές ημέρες, πριν την επιθυμητή ημερομηνία διακοπής – ακύρωσης της Συνδρομής του.
Στη συνέχεια η Εταιρεία θα του αποστείλει ένα email επιβεβαίωσης, για την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης του ή ακύρωσης - διακοπής, καθώς και για το εάν το αίτημά του έγινε δεκτό ή όχι, αναφέροντας του λόγους σε περίπτωση απόρριψης.
Σε περίπτωση πλήρους επιστροφής του ποσού (full refund) ο τρόπος επιστροφής θα είναι ο ίδιος με τον τρόπο καταβολής των χρημάτων για την εγγραφή του Συνδρομητή. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (partial refund) απαιτείται η αποστολή ΙΒΑΝ (Τράπεζα, Δικαιούχος) ώστε να πραγματοποιηθεί η επιστροφή και η Εταιρεία θα φροντίζει για την ολοκλήρωση επιστροφής των χρημάτων στον Συνδρομητή εντός 20 ημερών.
Ο Συνδρομητής για κάθε θέμα που αφορά στο αίτημα διακοπής – ακύρωσης της Συνδρομής του, θα επικοινωνεί με την ηλεκτρονική διεύθυνση subs@kathimerini.gr και η Εταιρεία θα μεριμνά για την άμεση αντιμετώπισή του.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Αρμόδιο Δικαστήριο

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του Site, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και του Συνδρομητή, των σελίδων και υπηρεσιών που παρέχονται μέσω του Site και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Ρητά συμφωνείται ότι για κάθε διαφορά που θα προκύπτει στο μέλλον από την εφαρμογή της παρούσας εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.